Zagađenje zemljišta

Opterećenje površinskih slojeva zemljišta velikim količinama otpadnih materija koje se ne mogu razgraditi procesima samoprečišćavanja dovodi do degradacije zemljišta i poremećaja procesa u njemu sa negativnim posledicama po ekosistem i zdravlje ljudi [1].  Remedijacija kao mera sanacije koristi različite tehnologije – od tretmana do uklanjanja kontaminirane materije i medijuma. Četiri najčešće primenjivane  tehnike remedijacije su: …

Zagađenje zemljišta Read More »